homelink

Predaj firmy na celom Slovensku ONLINE

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Justitia BB, s.r.o., Nad plážou 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 476 231, DIČ: 2120719876, zap. v OR SR v B. Bystrici, Odd.: Sro, vl. č. 33908/S

Dotknutá osoba: fyzická osoba alebo fyzická osoby konajúca za právnickú osobu, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

Osobné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, emailová adresa, telefón, meno a priezvisko (vrátane priezviska za slodobna) rodičov, trvalý pobyt, miesto narodenia, pri PO: obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo.

Účel použitia osobných údajov: pre zabezpečenie prípravy zmluvných vzťahov, marketingové účely, cookies,

Uchovávanie spracúvaných osobných údajov: po nevyhnutnú dobu, v priemere 3 roky.

Poskytovanie údajov tretím osobám: administrátor, účtovné služby, právne služby.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, pričom prevádzkovateľ je povinný bezodkladne túto námietku vybaviť.

Ďaľšie práva dotknutej osoby: oprava a obmedzenie osobných údajov, prístup k osobným údajom, právo na vymazanie osobných údajov, odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Fungujeme rýchlo a spoľahlivo
Množstvo spokojných klientov
Garantujeme odbornosť úkonov
Opýtajte sa nás info@justitiasro.sk

Copyright © 2010 - 2023  JUSTITIA s.r.o.

Web stránky Neonus s.r.o. Hosting Firmhosting.eu